Temples of Parbat, Nepal (with Established Dates)

Let me start with one mantra dedicated to the Maha Yaaga of Baisakh 11 – 18 held at Kushma (aka Kusum Nagari). Sri Ganeshya Namah: Sri Parmatmane Namah: Sri Yagya Purushya Namah: Nigam Kalp Taror-gali-ah Fal-ah Shuka Mukhadamirt Drabya Sayu-tam !! Piwat Bhagwat Rasamalaya Muharako Rasika Bhwibhawak !! Srimad Bhagwat Shri Bhimeshwor Narayan Mahapuran Bishwa-Shanti […]

Read More