Possibilities of Petroleum and Gas in Nepal (A Study)

Possibilities of Petroleum and Gas in Nepal (नेपालमा पेट्रोलियम तथा ग्यासको सम्भावनाबारे अध्ययन) Possibilities of Petroleum and Gas in Nepal (नेपालमा पेट्रोलियम तथा ग्यासको सम्भावनाबारे अध्ययन) Chinese mining expert team in petrol has started...